Openingstijden terras kunnen afwijken

Algemene voorwaarden

Algemene (huur)voorwaarden Lingelands

Deze algemene voorwaarden zijn op 9 mei 2022 opgesteld, Indien huurder een uit het Nederlands vertaalde versie van deze voorwaarden heeft ontvangen en dit leidt tot verschillen in de teksten, prevaleert de Nederlandse tekst.

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: verhuurder: Lingelands vof, handelend onder de naam Lingelands; huurder: natuurlijk persoon die namens zichzelf, of namens een groep, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument) de overeenkomst met verhuurder afsluit; huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij verhuurder zich verbindt om huurder tegen betaling een vaartuig zonder bemanning in gebruik te geven; vaartuig: het gehele vaartuig, inclusief alle ingebouwde elektronica.

ALGEMENE REGELS

Verhuurder verhuurt vaartuigen voor een hele dag of een deel daarvan. De vaartuigen dienen in alle gevallen voor zonsondergang terug te zijn op de verhuurlocatie, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen. Het toegestane  maximum aantal personen per sloep mag nimmer overschreden worden.  De minimumleeftijd om een vaartuig bij verhuurder te kunnen huren en/of besturen is 18 jaar. Het is verboden de vaartuigen van verhuurder te besturen onder invloed van alcohol en/of drugs. Het gebruik van confetti, vuurwerk, rijst e.d. is niet toegestaan aan boord. Er mag geen afval overboord gegooid worden of op de wal worden achtergelaten. Indien het vaartuig of op de wal vuil wordt achtergelaten door huurder, is deze een bedrag van tenminste 50 Euro aan schoonmaakkosten verschuldigd.

Huurder dient te zorgen voor zo min mogelijk overlast voor anderen op het water en voor omwonenden of belasting van het milieu. Live muziek en/of elektrisch versterkte muziek aan boord is niet toegestaan.

In de schemering is het verplicht het meegeleverde licht zichtbaar te gebruiken. Het is niet toegestaan het vaartuig onbeheerd achter te laten.

Bij slecht weer (zicht van max. 50 meter, aanhoudende regen, onweer of storm danwel code oranje in de betreffende regio) behoudt verhuurder zich het recht voor de de reservering te verplaatsen danwel een redelijk alternatief te bieden. Dit gebeurd in de regel pas kort  voor vertrek (0-60minuten) aangezien het weer sterk veranderlijk kan zijn.

Verhuurder kan de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter voor ontbonden houden en het vaartuig onmiddelijk terugnemen, indien huurder zich niet houdt aan de algemene voorwaarden. Huurder is ook dan verplicht de huurprijs te voldoen.

VAARREGELS EN VAARGEBIED LINGELANDS

De vaartuigen van verhuurder mogen worden gebruikt op het binnenwater (maximaal met een straal van 15KM van de verhuurlokatie). Het meenemen van de vaartuigen buiten dit gebied is niet toegestaan. In verband met de veiligheid van huurder en medeopvarenden is het absoluut verboden met de vaartuigen van verhuurder in de sluis van Gorinchem of verder te varen. Huurder dient zoveel mogelijk aan de rechterkant te varen. Huurder dient zich te houden aan verkeersborden en verkeerslichten. Huurder dient te allen tijde goed rekening te houden met medegebruikers van het water en in het bijzonder bij bruggen, kruisingen en smalle gedeeltes. Dit betekent ook het niet te ruim nemen van bochten. Het is verboden aan te meren onder en/of aan bruggen, op hoeken van vaarwegen en aan woonboten. Rondvaartboten, vrachtschepen, andere beroepsvaartuigen en (andere) schepen groter dan 20 meter hebben te allen tijde voorrang.

Verplichting van verhuurder

Bij de aanvang van de huurperiode draagt verhuurder het vaartuig over aan huurder. Verhuurder draagt er zorg voor dat het vaartuig in goede staat verkeert en dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is. Huurder wijst verhuurder voor aanvang van de huurperiode op eventueel al bestaande schade aan het vaartuig en legt deze vast. De kosten van het normale onderhoud van het vaartuig zijn voor rekening van verhuurder. Verhuurder vergoedt onder geen beding door huurder zelf of in opdracht van huurder door derden uitgevoerde reparaties.

Verplichting van huurder

Huurder dient zich te allen tijde te houden aan de aanwijzingen van verhuurder en/of diens personeel of aanvullende instructies op de boot. Huurder wordt geacht over voldoende vaardigheden te beschikken voor een zorgzame en veilige omgang met het vaartuig.

Huurder zal het vaartuig als een goed huisvader, c.q. goed schipper en overeenkomstig de bestemming en deze algemene voorwaarden gebruiken en zal geen veranderingen in het vaartuig aanbrengen. Huurder zal het vaartuig zonder schriftelijke toestemming van verhuurder niet in gebruik afstaan, noch geheel noch gedeeltelijk. Inventaris (zoals kaarten, reddingsvesten, peddels, kussens, licht, etc.) die huurder van verhuurder meekrijgt of zich al in de boot bevinden zijn dienen na de huurperiode in dezelfde staat terug te worden geven. Bij vermissing of schade brengt verhuurder huurder een passend bedrag in rekening.

Huurder dient voor afvaart te controleren of de in de huurovereenkomst opgenomen inventaris aanwezig, volledig en deugdelijk is. Indien dit niet het geval is, dient huurder hiervan, voor afvaart, verhuurder in kennis te stellen. Huurder dient voor afvaart het vaartuig te controleren op eventuele niet door verhuurder vastgelegde schade. Indien huurder vaststelt dat er sprake is van niet door verhuurder vastgelegde schade, dient huurder hiervan, voor afvaart, verhuurder in kennis te stellen.

Aan het einde van de huurperiode zal huurder het vaartuig aan verhuurder terugleveren, in dezelfde staat als waarin en op dezelfde plaats waar hij het vaartuig ter beschikking gesteld heeft gekregen. Alleen indien vooraf schriftelijk overeengekomen mag huurder het vaartuig op een andere plaats terugleveren.

Mocht huurder de afgesproken tijd van terugkomst om welke reden dan ook niet gaan halen, dan dient huurder verhuurder hiervan zo spoedig mogelijk telefonisch in kennis te stellen om hiervoor in overleg te treden. Indien het vaartuig zonder melding later dan het afgesproken tijdstip op de overeengekomen plaats wordt overgedragen, brengt verhuurder minimaal 30 Euro per half-uur extra in rekening en heeft verhuurder recht op vergoeding van eventuele verdere (gevolg-) schade, tenzij de verlate teruggave niet aan huurder kan worden toegerekend. In geval van calamiteiten dient huurder zo spoedig mogelijk contact op te nemen met verhuurder.

Aansprakelijk voor schade

Huurder dient zelf verzekerd te zijn voor wettelijke aansprakelijkheid voor schade aan derden(WA). Voor schade aan het gehuurde bedraagt het eigen risico 250,00 euro.  Bij verlies, c.q. diefstal is huurder in alle gevallen geheel aansprakelijk.

Wanneer sprake is van ernstige onkunde, nalatigheid, roekeloosheid en/of het niet nakomen van aanwijzingen van verhuurder en/of diens personeel is huurder volledig aansprakelijk. Huurder is tevens in gebreke als blijkt dat hij verplichtingen ingevolge deze algemene voorwaarden niet nakomt. Bij niet-nakoming hiervan en/of meldingen van overlast als gevolg hiervan is huurder volledig aansprakelijk voor (gevolg) schade, kosten die verhuurder moet maken en (gevolgen van) eventuele claims van derden aan verhuurder.

Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van het huren van een vaartuig van verhuurder. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld door verhuurder. De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste het bedrag van de vaartuig huur.

Verhuurder wijst expliciet op het gevaar van inklemmen van ledematen tussen het vaartuig en andere objecten en op het feit dat het aluminium waarvan het vaartuig is gemaakt in de zomer zeer warm kan worden. Ook hiervoor kan verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden. Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders.

Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van eigendommen die huurder meeneemt op het vaartuig.Huurder moet schade van welke aard dan ook, dan wel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, zo spoedig mogelijk aan verhuurder mededelen. Schade die niet is gemeld (zowel aan het vaartuig als aan derden), wordt volledig op huurder verhaald.

Huurder is in alle gevallen volledig aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte (gevolg) schade indien hij het vaartuig gebruikt buiten het tussen hem en verhuurder overeengekomen vaargebied. Indien het vaartuig door huurder niet in dezelfde staat als waarin hij het heeft ontvangen wordt overgedragen, is verhuurder gerechtigd op kosten van huurder het vaartuig in de staat te herstellen als waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond

Reserveringen

Het maken van reserveringen voor één of meer vaartuigen is mogelijk via Internet of telefonisch. Reserveringen zijn pas geldig na bevestiging door verhuurder, via Internet of schriftelijk

Bij annulering van een bevestigde reservering

Bij annulering van een bevestigde reservering door huurder is geen restitutie mogelijk. Wel heeft huurder het recht de reservering te verplaatsen tegen de hieronder genoemde voorwaarden. Uitstel van de huurperiode is mogelijk met maximaal een jaar.

De verhuurder heeft te allen tijde het recht de reservering te annuleren bij een actief weeralarm. (code oranje) Een alternatieve datum zal dan in overleg worden bepaald.

Indien een gereserveerd vaartuig 1 uur na ingang van de gereserveerde huurperiode niet beschikbaar is op de overeengekomen plaats en huurder en verhuurder geen redelijk alternatief overeenkomen, heeft huurder aanspraak op vergoeding van maximaal 25% van de overeengekomen huursom, tenzij verhuurder tenminste twee uur voor de overeengekomen tijd huurder in kennis heeft gesteld van het niet beschikbaar zijn van het gereserveerde vaartuig. Indien verhuurder de overeenkomst ontbindt vanwege slecht weer (zicht van max. 50 meter, aanhoudende harde regen, onweer of storm) heeft huurder recht op teruggave van de betaalde huursom, maar niet op hiervoor genoemde vergoeding van maximaal 25% van de overeengekomen huursom. Huurder heeft in geen geval aanspraak op eventuele aanvullende (schade)vergoeding.

Bedenktijd online aankopen

Conform de geldende wetgeving geldt er géén bedenktijd voor ‘diensten waarvoor je een datum of periode afspreekt’. Derhalve is de 14 dagen bedenktijd voor online aankopen niet van toepassing op online reserveringen bij Lingelands.

VERHUUR 'ter plaatse' zonder reservering

Ook zonder reservering is het mogelijk direct een vaartuig vanaf de kade te huren. Huurders kunnen via een Smartphone/Tablet online reserveren of bellen met het algemene nummer van Lingelands. Betaling geschiedt dan direct voor ingang van de huurovereenkomst, door middel pin. Verhuurder accepteert geen contante betaling voor het huren van een vaartuig, tenzij vooraf schriftelijk overeengekomen.

Borgstelling

Voordat de huurovereenkomst in kan gaan, dient huurder volledig betaald te hebben een elektronische reserverings bevestiging te hebben ontvangen en indien gevraagd een legitimatie te overhandigen. Ook moet Verhuurder in het bezit zijn van het werkende mobiele nummer van Huurder. Deze dienen allen van Huurder zelf te zijn. Huurder dient 150 Euro borg te betalen, dit is een verplicht onderdeel van het reserveringsproces. Verhuurder accepteert geen contant geld, identiteitsbewijs of andere zaken als borgstelling. Als de overeenkomst volgens de overeengekomen voorwaarden is afgelopen, stort Verhuurder de door Huurder betaalde borg weer terug (gemiddeld binnen 7-14 dagen). Bij schade, overlast, vervuiling, slecht huisvaderschap, of andere misdragingen is Verhuurder gerechtigd (een deel van) de borgsom in te houden.

Privacy

Lingelands V.O.F., gevestigd te Kedichem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onze privacyverklaring. Deze is op te vragen of direct te lezen op https://Lingelands.nl/privacyverklaring/

Klachten en geschillen

Bij klachten dient huurder binnen bekwame tijd verhuurder daarvan schriftelijk in kennis te stellen, met deugdelijke toelichting en onderbouwing van de klacht. Op de huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de bevoegde rechter te Kedichem is bevoegd van geschillen kennis te nemen.